top of page

Humane Wetenschappen (2de graad)

Contact: Section Title
Hier groeit talent.PNG
Humane wetenschappen 2de graad 2324.JPG

Jouw profiel

Humane wetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (ASO) die je voorbereidt op een brede waaier van academische en professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs.
Humane wetenschappers zijn in staat om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Ze hanteren menswetenschappelijke en filosofische concepten op een abstracte manier. Ze willen alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.

 

In de tweede graad heb je naast sterk uitdagende algemene vakken nog specifieke richtingsvakken: sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing. In het vak filosofie leer je filosofische begrippen en denkkaders kennen en leer je nadenken en reflecteren over ethische visies. In het vak kunstbeschouwing leer je kijken en luisteren naar kunst en leer je kunst analyseren vanuit een kunsthistorisch karakter. Tenslotte bestudeer je in het vak sociologie en psychologie de hedendaagse maatschappij en denk je na over maatschappelijke tendensen. Een ander thema is de ontwikkeling van de mens en zijn sociaal gedrag.

In deze richting krijg je het basispakket wiskunde van 4 uur.

Jouw toekomst

Na de tweede graad Humane wetenschappen kan je in de D-finaliteit verder naar de derde graad Humane wetenschappen of naar Welzijnswetenschappen (Domeingebonden doorstroomrichting op Campus IdP). Een heroriëntering naar een andere richting behoort ook tot de mogelijkheden. In het overzicht van de doorstroomprofielen kan je nalezen waar Humane wetenschappen op voorbereidt wat betreft hoger onderwijs.

Good to know

In het complementair gedeelte krijgen humane wetenschappers een uur informatica in het derde jaar en extra uur artistieke vorming in het vierde jaar om eventuele heroriënteringen vlot te laten verlopen.

bottom of page