top of page
O2.jpg

Leefzorg

Je staat er niet alleen voor! 

 

Er zijn jouw vakleerkrachten die elke dag samenwerken met jou. Ze zorgen voor een open en vertrouwensvol klimaat. Met aandacht voor wat goed gaat en voldoende formele en informele contacten met jou en je ouders. In deze sfeer kan iedereen gemakkelijk problemen vaststellen. De titularis speelt een cruciale rol in dit verhaal.


Ook de opvoeders en het huispersoneel leven samen met de leerlingen. Ze zijn gemakkelijk aanspreekbaar en doen de nodige interventies.

Elke week komt het zorgteam samen. Zij bespreken en helpen de leerlingen waarover de vakcollega’s zich wat zorgen maken. Ook vragen van leerlingen of ouders worden in het zorgteam besproken.
 

Je kan zelf gemakkelijk de weg vinden naar het lokaal van de leerlingbegeleiders: O2.

O2 staat  voor dat extra beetje zuurstof bij één van deze of andere gedachten, ideeën of vragen:

  Je zit niet goed in je vel of hebt een dipje.

Het gaat niet goed op school, maar ze moesten eens weten hoe het er thuis aan toe gaat.

Het klikt niet zo goed met een leerkracht.

Je hebt last van faalangst.

Je maakt je zorgen om een medeleerling.

Je hebt een idee voor een leuke schoolactiviteit.

Je wil iemand helpen.

 

Altijd welkom voor een babbel! Is er even niemand, maak een afspraak via een Smartschoolbericht naar Heleen Tanghe of Bieke Deveeuw.

Sinds het schooljaar 2016-2017 doen wij aan leerlingbegeleiding vanuit een herstelgerichte visie. We willen werken aan vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Dit doen we door herstelgerichte methodieken toe te passen zoals proactieve cirkels, herstelgesprekken bij conflicten e.a.

 

We vinden het belangrijk om als team een brede basiszorg aan te bieden aan al onze leerlingen. Voor een aantal leerlingen met specifieke noden (dyslexie, dyscalculie, dysfasie, ASS, DCD, AD(H)D, …) voorzien we REDICODI-maatregelen. In samenspraak met jou, je ouders, de klassenraad, de leerlingenbegeleider en ev. het CLB wordt dan een begeleidingsplan opgesteld. Zo proberen we jou zoveel mogelijk te ondersteunen tijdens lessen of proefwerken (zorgklas).

Image by Alex Brisbey

Leerzorg

Leren kan je leren! 

 

Op onze school kan leerbegeleiding aangevat worden wanneer de hulp van ouders, vakleerkracht en klassenleraar niet volstaat.

Voor een vakgebonden probleem blijft de vakleerkracht het eerste aanspreekpunt.
De vakleerkracht kan dan remediëren.

 

Leerbegeleiding is nl. geen bijles.
Er wordt geen uitleg gegeven over de inhoud van de vakken. Voor vakgebonden uitleg kan ook altijd doorverwezen worden naar externe bijlessen.

Wanneer echter blijkt dat de leerling voor verschillende vakken niet goed presteert, een inefficiënte leermethode heeft of moeite heeft met plannen, kan leerbegeleiding opgestart worden.

 

De opstart gebeurt na een melding via de klassenraad of via het oudercontact.

Bij een inefficiënte leermethode kan leerbegeleiding redelijk snel voor een positieve evolutie zorgen. Slechte resultaten kunnen echter ook heel wat andere oorzaken hebben (bv. foute oriëntering, sociaal-emotioneel probleem…), waarbij enkel leerbegeleiding geen oplossing zal bieden.

De leerbegeleiding start steeds met een intakegesprek waarin de leercoachen peilen naar het eigenlijke probleem. Op basis van dit gesprek wordt dan eventueel een begeleiding voorgesteld (individueel of in groep) waar gewerkt kan worden aan plannen en/of leermethode en/of omgaan met stress/faalangst.

De leercoach helpt zo de leerling op weg. De leercoach is hierbij een steun voor de leerling, is als het ware de leuning, maar de trap opgaan, moet de leerling uiteraard zelf doen.

Onze leercoachen: 

Liselot Vanderhaeghen

Els Van Haecke

Bert Vergote

Studiekeuzebegeleiding.jpg

Studiekeuzebegeleiding

Hier kiest talent! 

 

De hoofddoelstelling van onze studiekeuzebegeleiding is meer kansen bieden op een geslaagde schoolloopbaan door leerlingen te leren interesses en talenten te ontwikkelen zodat ze juiste keuzes maken.

We willen hier procesmatig aan werken door de leerlingen bij de overgang van tweede graad naar derde graad, en bij de overgang naar het hoger onderwijs te informeren over de mogelijke keuzes die ze kunnen maken.

 

Dit doen we a.d.h.v. infoavonden, gesprekken met klassenleraar en vakleerkrachten, klassenraden over studiekeuzes, oudercontacten, SID-in beurzen, ...

Naast deze horizonverruiming willen we ook aandacht besteden aan zelfconceptverheldering en keuzebekwaamheid.

Het is belangrijk dat leerlingen inzicht verwerven in zichzelf zodat ze adequater kunnen kiezen.

 

CLB

Ook bij het CLB kan je terecht voor studieproblemen, vragen i.v.m. je studiekeuze, gezondheidsproblemen of persoonlijke problemen.

 

Je wordt geholpen door een team van specialisten, die gebonden zijn door het beroepsgeheim.

 

Je kan contact opnemen via ons zorgteam of rechtstreeks op het nummer 051/30 13 61.

 

Je kan ook mailen naar mevr. Bostyn,

de CLB-medewerker die aan onze school verbonden is (christine.bostyn@clbtrikant.be).

 

Het CLB kan je vinden in de Meensestraat 171 in Izegem.

bottom of page